bush 当总统,我就无所谓是共和党还是民主党,都行。

来源: 2020-06-02 22:51:05 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

老姐显然喜欢战争和金融危机,布什再上台的话,可以继续在伊拉克找w?m?d -bustout- 给 bustout 发送悄悄话 bustout 的个人群组 (0 bytes) () 06/02/2020 postreply 22:59:09

加跟帖:

  • 笔名:      密码: 保持登录状态一个月,直到我退出登录。
  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]
回到顶部